+48 530-499-289

sklep@coralhouse.pl

zł0.00

Regulamin

Właścicielem sklepu www.coralhouse.pl jest firma:

CoralHouse
Konrad Sokalski
ul.Piastowska 54b/1
58-260 Bielawa
NIP: 882-189-04-82

zwana w dalszej części niniejszego dokumentu Sklep.
 

Zamówienia towarów i ich realizacja:

 1. Zamówienie w sklepie CoralHouse.pl może złożyć tylko osoba pełnoletnia, zwana dalej Klientem.
 2. Składając zamówienie, Klient zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Wypełniając formularz rejestracyjny Klient potwierdza zawarte w nim dane jako prawdziwe.
 4. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza, podanie dokładnego adresu wraz z kodem pocztowym, adresu e-mail i nr telefonu.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do potwierdzenia zamówienia drogą mailową lub telefoniczną.
 6. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, jeśli miedzy innymi dane Klienta są niepełne, nieprawidłowe, nie można nawiązać kontaktu z klientem, jego adres e-mail jest nieprawidłowy.
 7. Ceny podane w Sklepie nie są ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszeniem do składania ofert (art. 71 Kodeksu Cywilnego).
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.
 9. Sklep nie przyjmuje zamówień złożonych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail.
 10. Oferta zamieszczona na stronach Sklepu nie jest ofertą magazynową - tzn. nie wszystkie produkty sa dostepne "od ręki".
 11. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie mailem, które jest równoznaczne z przyjąciem zamówienia do realizacji. List jest wysyłany automatycznie. W liście Klient otrzymuje nr zamówienia, którym należy posługiwać się w kontaktach z obsługa sklepu.
 12. Termin realizacji dla większości produktów wynosi do 10 dni roboczych i liczony jest od następnego dnia roboczego. Jeśli jednak wszystkie zamówione towary są dostępne w magazynie Sklepu, zamówienie wysyłane jest tego samego dnia roboczego.
 13. Sklep zawsze informuje Klienta o przewidywanym terminie wysłania zamówienia (uzależnionym od dostępności towarów u dystrybutora lub importera).
 14. Przesyłki w których znajdują się towary wrażliwe na uszkodzenia podczas transportu oznaczane są przez Sklep emblematami OSTROŻNIE SZKŁO.
   

Gwarancja i reklamacja:

 1. Towary prezentowane w sklepie CoralHouse.pl są nowe i objęte są gwarancją producenta/importera, zgodnie z zapisami w ich kartach gwarancyjnych, dostarczanych razem z towarem.
 2. W przypadku reklamowania wadliwego towaru Klient zobowiązany jest poinformować, drogą mailową, o tym fakcie Sklep oraz dostarczyć na własny koszt wadliwy produkt do siedziby Sklepu wraz z kartą gwarancyjną i dowodem zakupu. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych na koszt Sklepu.
 3. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest karta gwarancyjna i dowód zakupu.
 4. Termin rozpatrzenia reklamacji ustala dystrybutor reklamowanego sprzętu. O terminie tym Klient zostanie powiadomiony drogą mailową.
 5. Sklep CoralHouse.pl nie odpowiada za uszkodzenia towaru powstałe w trakcie dostawy. Klient ma prawo do sprawdzenia w obecności przewoźnika stanu dostarczonego towaru, a w razie stwierdzenia uszkodzeń - do spisania protokołu szkód. Protokół ten należy dostarczyć listownie, faksem lub e-mailem do siedziby Sklepu i jest on jedyną podstawą to uwzględniania tego typu reklamacji.
 6. Sklep nie odpowiada za czas jaki spedytor lub przewoźnik potrzebuje na dostarczenia zamówionych towarów pod wskazany adres. Czas dostarczenia towarów przez spedytora lub przewożnika nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń lub reklamacji.
 7. Coralhouse nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

Zwrot towaru:

 1. Każdemu Klientowi przysługuje prawo zrezygnowania z zakupu w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru .
 2. W przypadku zwrotu towar musi być odesłany do siedziby Sklepu, w stanie niezmienionym w oryginalnym opakowaniu wraz z kartą gwarancyjną i dowodem zakupu.
 3. Nie przyjmujemy zwrotów żywych zwierząt.
 4. Prawo do zwrotu nie przysługuje klientowi w przypadku towarów "dostępnych na zamówienie".
 5. Zwracany towar powinien być w stanie nowym i nienoszący śladów użytkowania, jakiekolwiek znaki świadczące o użytkowaniu towaru unieważniają możliwość zwrotu.

Poufność danych:

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest firma Coral House.
 2. CoralHouse.pl jako administrator danych osobowych, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883), informuje, że w zbiorze danych będą przetwarzane dane osobowe Klientów w celu wykonywania czynności związanych z obsługą zamówień, których stroną są Klienci.
 3. Zgodnie z postanowieniami w/w Ustawy Klientom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania dotyczących ich danych osobowych.
 4. Dane Klientów nie będą w żadnym razie udostępniane firmom i osobom trzecim.

RODO

W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem informujemy, że Administratorem Pani/a danych osobowych jest firma CoralHouse Konrad Sokalski siedzibą w Bielawie przy ul. Piastowskiej 54b/1. 

Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z działalnością gospodarczą i współpracą biznesową, w tym marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu co do przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą, w zależności, co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego.

Aby usunąć dane osobowe z bazy Administratora,  przez złożenie oświadczenia, wykorzystując dane kontaktowe Administratora ,lub po przez wysłanie informacji na adres e-mail skep@coralhouse.pl

Inne informacje:

 1. Wszystkie ceny podane w sklepie CoralHouse.pl są cenami brutto.
 2. Promocje i rabaty nie sumują się.
 3. Sklep nie bierze odpowiedzialności wobec firm lub osób trzecich z tytułu szkód szczególnych, pośrednich lub wtórnych, wynikłych w trakcie użytkowania oferowanych przez nas produktów. Odpowiedzialność za szkody powstałe z nieprawidłowego funkcjonowania produktów użytkowanych zgodnie z ich instrukcją obsługi ogranicza się do warunków gwarancji określonych przez producenta/dystrybutora danego produktu.
 4. Wszystkie zdjęcia oraz użyte przez Sklep znaki towarowe są wykorzystane jedynie w celach informacyjnych i pozostają własnością producentów.

1. Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:

- Firmy kurierskiej (GLS)

- Paczkomatów InPost

Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w naszym sklepie:

CoralHouse Konrad Sokalski

ul.Grabskiego 9

58-260 Bielawa 

, Polska, odbiór poniedziałek- piątek w godzinach 8:30-16:30.

Koszty dostawy wynoszą: Zgodnie z cennikiem na stronie zakupowej. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

3. Termin realizacji dostawy wynosi:  1 dzień po stronie sklepu,  sam transport 1-3 dni po stronie przewoźnika i liczy się od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

4. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.

2. Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi przysługuje na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa bądź zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość bądź poza lokalem przedsiębiorstwa wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko na adres Sprzedającego:

CoralHouse Konrad Sokalski

ul.Grabskiego 9

58-260 Bielawa 

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

10. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Możliwe formy płatności:

Płatności online obsługuje firma ECARD S.A.  W przypadku płatności  kartą, zwrot nastąpi bezpośrednio na rachunek karty.

KARTY PŁATNICZE:

 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

EPRZELEWY:

 • Płacę z inteligo (inteligo)
 • mTransfer (mBank)
 • MultiTransfer (MultiBank)
 • Przelew24 (Bank Zachodni WBK)
 • Przelew z BPH (Bank BPH)
 • Płacę z iPKO (PKO BP)
 • Pekao24Przelew (Bank Pekao)
 • Płacę z PeoPay (Bank Pekao)
 • Płacę z Citi Handlowy (CitiBank Handlowy)
 • PayWay Toyota Bank (Toyota Bank)
 • MeritumBank Przelew (Meritum Bank)
 • Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska)
 • Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank)
 • T-Mobile Usługi Bankowe (Alior Bank)
 • Millennium - Płatności Internetowe (Bank Millennium)
 • Płać z ING (ING Bank Śląski)
 • Credit Agricole Bank Polska S.A.
 • Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.)
 • db Transfer (Deutsche Bank Polska S.A.)
 • iKO (PKO BP)
 • Płać z Plus-Bank (Plus Bank S.A)
 • Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank Polska S.A)
 • Płacę z Idea Bank (Idea Bank S.A)
 • e-transfer Pocztowy24 (Bank Pocztowy S.A)

Metody płatności

 

W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem decydują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.